Vakıf Senedi

Vakıf Senedi


FARUKİYE
Zahiri ve Batini İlimler Araştırma, Yayma ve Yardımlaşma Vakfı Senedi
 
T.C.
RESMİ GAZETE
 
Başkanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Müdürlüğünce Yayımlanır
 
Kuruluşu: 7 Ekim 1920 7 Mart 1994
Sayı: 21870
 
7 Mart 1994 – Sayı: 21870 Resmi Gazete Sayfa 58
 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
 
Vakfın Adı: Farukiye İlim Araştırma Yayma ve Yardımlaşma V.
Vakfedenler: Abdullah Çetin Faruki, Maşuk Aydın, Bahri Şahin, Fehmi Çetinkaya, İsmail Alan, Halit Yılmaz, Orhan Akıncı
Vakfın İkametgahı: Ankara
Vakfın Tescil Kararını Veren Mahkemeni Adı Karar Tarihi ve Nosu: Ankara Asliye 8. Hukuk Mahkemesinin 17/12/1993 gün, Esas 1993/371, Karar 1993/847 sayılı kararı
Vakfın Amacı: Zahiri ve batini ilimler üzerinde çalışmak gelişmelerdeki katkı sağlama ve fertlerin bundan faydalanabilmesi için kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda çalışmalar yapmaktır.
Vakfın Malvarlığı: Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Köyiçi mevkiinde bulunan 3.117 ada, 5 parselde kayıtlı 267 m2 yüzölçümlü ev ve arsa vasfındaki gayrimenkul
Vakfın Organları: Vakıf Mütevelli Heyeti, Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf Denetleme Kurulu, Vakıf Haysiyet Kurulu
Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilân olunur.
4874/1-1
 
BÖLÜM 1:
 
KURULUŞ – VAKFIN ADI VE MERKEZİ:
Madde 1: Bu vakıf senedinin sonunda isimleri yazılı şahıslar, Türk Medeni Kanunun 73 ve Müteakip maddeleri hükümlerine göre tesis senedinde yazılı amaçları tahakkuk ettirmek üzere “Farukiye İlim Araştırma Yayma ve Yardımlaşma Vakfı” adı ile bir vakıf kurmuşlardır.
 
Madde 2: Vakfın Merkezi Ankara’dadır. Vakfın adresi “Doğu Mh. Abdullah Faruki Cd. Alaaddin Fersafi Sk. No:7/1 Altındağ/ANKARA” dır.
 
VAKFIN AMACI:
MADDE 3: Zahiri ve batini ilimler üzerinde çalışmak gelişmelerdeki katkı sağlama ve fertlerin bundan faydalanabilmesi için kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda çalışmalar yapmaktır.
 
VAKFIN FAALİYETLERİ:
MADDE 4: Mevzuatın izni dahilinde;
a) Fakir, kimsesiz, bakıma muhtaç veya ihtiyaç sahibi oldukları Yönetim Kurulunca tespit edilen kimselere imkânlar ölçüsünde ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak. 
b) Vakfın imkânlarıyla bir aşevi tesis edilerek muhtaçlara yemek yapmak, temin etmek ve dağıtmak.
c) Fakir ve bakıma muhtaç hastalara, muayene ve tedavi imkânları sağlamak. Bu maksatla kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak. Sağlık ocakları, hastane ve şifa yurtları tesis ve inşa edip işletmek.
d) Fakir, kimsesiz ve düşkünlerin barınabileceği huzur evleri tesis ve inşa edip işletmek.
e) Dini, milli gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde dini merasimler tertip ve icra etmek, bu vesileyle ikramlarda bulunmak.
f) Yurtiçi ve yurtdışında, vekâleten kurban kesim ve dağıtım organizasyonu yapmak.
g) Memleketimizi, kültürümüzü yurtiçinde ve yurtdışında tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak. 
h) Tek veya başka kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türkçe ve diğer dillerde sinema filmi, tiyatro, dergi, bülten, kitap, gazete gibi her türlü süreli ve süresiz yayınlar ile ulusal ve uluslararası düzeydeki kitle iletişim ve basın-yayın faaliyetinde bulunmak. Ayrıca sesli görüntülü ve yazılı yayınları internet ortamına taşıyıp yayınlamak ve yayınlatmak, yayınlanmasına yardımcı olmak, bu konularda telif ücretleri ödemek, internet ve benzeri yayın yapan yurt içi ve yurt dışı özel ve resmi müesseselerle vakıf amaçları çerçevesinde iş birliğinde bulunmak. Vakıf adına gazete, dergi, mecmua, radyo, TV gibi kablolu-kablosuz yayın organları kurmak, web siteleri açmak, yönetmek ve bunları geliştirmek. 
i) Hanımlar ve kız öğrenciler için okuma-yazma, lisan, çeşitli konularda bilgi ve beceri kursları açmak, açılan kurslara katılanlara katkıda bulunup sertifika almalarını sağlamak, bu tür hizmet veren müesseselerle işbirliğinde bulunmak, güzel sanatların çeşitli kollarında atölyeler açmak, işletmek. Hanımlar kolu kurmak.
j) Çocuk eğitimi alanında yenilikleri takip ederek, çocuklara yönelik sesli, görüntülü, basılı yayınlar hazırlamak ve yayımlamak. Aile ve çocuk konularında çalışmalar yapmak. Çocuk kulübü, çocuk sineması, doğa kulübü, yüzme kulübü, izci kulübü, çocuk tiyatrosu, resim kulübü, çocuk spor kulübü vb. kulüpler kurmak ve sportif faaliyetler yapmak. Bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler hazırlayarak programlar düzenlemek.
k) İşletmesi Diyanet İşleri Başkanlığına ait olmak üzere cami ve Kur’an kursları yaptırmak. 
l) Her derecedeki eğitim kurumlarında öğrenim gören veya ihtisas yapan kabiliyetli öğrencilere nakdi ve ayni yardımlar yapmak.
m) İlim, kültür, sanat, edebiyat, dini ve sportif amaçlı konferans, seminer, açık oturum, panel, kongre, sempozyum vb. ilmi toplantılar tertip etmek. İlmi araştırmaları teşvik etmek amacıyla ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.
n) İlmin yayılması maksadı ile her türlü yayın yapmak ve bu amaçla yayın yapan şahıs ve müesseselere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.
o) Üniversite ve ilgili mevzuatın izin verdiği her seviyede okul ve eğitim kurumunu müstakilen ve müştereken açmak, işletmek.
p) Vakfın gayesi doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında şube, temsilcilik birimleri oluşturmak.
q) Yurt dışındaki üniversitelerin ve her seviyede eğitim, öğretim ve araştırma kurumlarının yurt içinde şubelerini açmak.
r) Yurt içinde ve dışında meydana gelebilecek tabii afetler neticesinde, afet bölgesindeki yardıma muhtaç kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ayni ve nakdi yardım etmek.
Vakfın Amacını ve Faaliyetlerini Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği İş ve İşlemler: 
Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, dernekler, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48 inci Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. 
 
BÖLÜM 3:
 
VAKFIN GELİRLERİ:
Madde 5: Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Üye aidatları,
b) Yurt içinden ve yurt dışından alınan vakfın amacına uygun her türlü şartlı şartsız bağışlar ile yardımlar, ölüme bağlı tasarruflar,
c) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler,
d) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
e) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi (kiralama vb.) ile sağlanacak gelirler,
f) Her türlü basın, yayın faaliyetlerinden sağlanan gelirler,
g) Program, kermes ve toplantılardan  (konferans vb.) elde edilecek gelirler,
h) Diğer gelirlerdir.
BÖLÜM 4:
 
VAKFA ÜYELİK:
Madde 7: Vakfa üye olmak isteyenlerin müracaatları Vakıf Yönetim Kurulunca değerlendirilerek üyeliğe kabul veya reddedilebilirler. Üyeliği kabul edilmeyenler mütevelli heyetine 15 gün içerisinde itiraz edebilirler. Mütevelli heyeti üç ay içerisinde üyeliğe itiraz ile ilgili kararını verir ve bu karar kesindir.
 
Madde 8: Üyelerin ne kadar aidat ödeyeceği vakıf Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Vakıftan isteği ile ayrılan veya üyeliğine son verilen kimselerin ödedikleri aidatları kendilerine iade edilmez ve bu kişiler vakıftan hiçbir hak ve talep edemezler.
 
ÜYELİĞİN SON BULMASI:
MADDE 9: Ölüm, istifa halinde üyelik kendiliğinden son bulur. Vakfın amacına aykırı hareket eden Vakıf Üyeleri Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılmaya itiraz halinde mütevelli heyetinin vereceği karar kesindir.  
 
BÖLÜM 5:
 
VAKFIN ORGANLARI:
Madde 10: Vakfın organları;
Vakfın organları; 
1. Mütevelli Heyeti, 
2. Yönetim Kurulu, 
3. Denetim Kurulundan ibarettir.
4. Vakıf Kuruluş senedinde yer alan vakıf organlarından “Vakıf Haysiyet Kurulu” yürürlükten kaldırılmıştır.
 
 
MÜTEVELLİ HEYETİ:
 
Madde 11: 
Mütevelli Heyeti vakfın birinci derece idare organıdır. Mütevelli Heyeti; vakfın hâlihazırdaki mütevelli heyeti üyeleri ile vakıf üyelerinden mütevelli heyeti kararıyla mütevelli heyeti üyeliğine seçilenlerden oluşur.
Mütevelli Heyetinin Toplanma Zamanı, Toplanma Yeter Sayısı ve Usulleri:
Mütevelli Heyeti olağan toplantısı iki yılda bir yapılır. Olağan ilk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa 15 gün sonra nisap aranmaksızın toplantı yapılır. Olağan toplantı karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Olağan üstü mütevelli heyet toplantısı; mütevelli heyeti üyelerinin 1/3 ü, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun talebi ile en geç bir ay içerisinde yapılır. Olağan ve Olağanüstü toplantı gündemi önceden tespit edilir. Olağanüstü toplantı da gündemde hiçbir değişiklik yapılamaz. Olağanüstü toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur.  Olağanüstü toplantı da karar yeter sayısı ise toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Olağanüstü ilk toplantıda, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde en az bir hafta sonra yapılacak toplantıda bu nisap aranmaz; hazır bulunanlarla toplantı yapılır. Mütevelli Heyetinde üyeler, başka bir üye tarafından vekâlet ile temsil edilebilir.
 
MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
 
Madde 12: 
Vakıf Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri:
a) Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda gereken kararları almak,
b) Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunu seçmek,
c) Olağan toplantısında, geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşmek, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak, gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma programını, bütçesini görüşüp onaylamak,
d) Şubelerin açılmasına, tesisler, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına karar vermek,
e) Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Vakıfla ilişiği kesilecek üyeler hakkında karar almak,
f) Vakıf adına her türlü sözleşme yapmak. Vakıf adına menkul ve gayrimenkullerin üzerinde vakfın gayesine uygun her türlü tasarruf işlemlerini yürütme, yetkili olanları tayin etmek,
g) Gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, mevcutlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak,
h) Gerektiğinde vakıf senedinin tadiline veya vakfın sona ermesine karar vermek,
i) Yönetim Kurulunun getireceği teklifleri görüşüp karara bağlamak, 
j) Mütevelli heyetinden ayrılanların yerine vakıf üyelerinden uygun olanları mütevelli heyeti üyeliğine seçmek,
k) Yasalar ile Vakıf resmi senedinde öngörülen diğer işleri yapmaktır.
 
 
 
 
 
YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ:
Madde 13: 
Yönetim Kurulu, Vakfın yetkili yönetim ve uygulama organıdır. Yönetim Kurulu,  iki senelik süre için Mütevelli Heyetince seçilmiş yedi asil üyeden oluşur. İki de yedek üye seçilir. Seçimden sonra bir hafta içerisinde toplanarak aralarından birini başkan, birini başkan yardımcısı ve birini genel sekreter seçerler.
Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Başkanın veya üyelerden ikisinin isteği üzerine de belirlenen günlerde toplanır. Toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı ise katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Yönetim Kurulu üyelerinin ölmeleri, ayrılmaları, özürsüz olarak üç toplantıya üst üste katılmamaları ya da özürlü olsalar bile bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde Yönetim Kurulu üyelikleri son bulur. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir nedenle görevinin son bulması halinde yerlerine sırası ile yedek üyeler çağrılırlar. 
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: 
Madde 14: 
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri;
a) Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak,
b) Vakıf bütçesi, finansman planı ve çalışma dönemi programı ile bilanço, gelir-gider çizelgeleri ve çalışma dönemi çalışma raporunu görüşüp kabul etmek ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,
c) Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak, yönetim ve hizmet birimlerini kurmak,
d) Vakıf personelini atamak ve gereğinde görevden almak,
e) Şubelerin açılması, tesisler, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulması hususunda Mütevelli Heyetine önerilerde bulunmak,
f) Vakfın mallarını korumak, gelirlerini artırmak, vakıf ile ilgili her türlü işlemleri yürütme, harcamaları yapmak,
g) Üye aidatlarının miktarların tespit etmek, yapılacak işlerde gerek görüldüğü takdirde yolluk ve yevmiyeleri tespit etmek,
h) Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin yönetmeliklerini hazırlamak, Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,
i) Vakıf defterlerini tutmak,
j) Vakfın amacına uygun olarak şartlı bağış, vasiyet ve ölüme bağlı vasiyetleri kabul etmek ve bunlarla ilgili muameleleri yürütmek,
k) Mütevelli Heyeti gündemini hazırlayıp Yönetim Kurulu Başkanı aracılığı ile Mütevelli Heyetini toplantıya çağırmak,
l) Yasalar ile Vakıf resmi senedinde öngörülen diğer işleri yapmak,
m) Vakfın Temsili: 
Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya özel konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye, bankalarda hesap açmaya, ihalelere girmeye ve buna benzer diğer hususların ifasında yetkili kılabilir.
 
 
 
 
DENETLEME KURULU SEÇİMİ:
Madde 15: 
Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine bağlı olup, ayrıca her türlü denetime de açıktır. Bununla birlikte mali ve hukuki konularda görevli ve yetkili olmak üzere Denetleme Kurulu iki sene müddetle Mütevelli Heyetince seçilen üç asil iki yedek üyeden oluşur. Denetleme çalışmaları, Vakfın kayıtları ile belgeleri üzerinde yapılır. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. İlk toplantısında aralarında birini başkan seçer. Denetim Kurulu yılda bir olağan olarak toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.
 
Madde 16: Denetleme Kurulunun vazife salahiyetleri şunlardır;
a) Vakfın her türlü muamele ve muhasebesini kontrol etmek. Her takvim yılı için bir rapor hazırlamak. Ayrıca mütevelli heyete sunulmak üzere vazife dönemine ait denetleme raporu hazırlamak.
b) Gerekli gördüğü takdirde mütevelli heyeti toplantıya çağırmak.
c) Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde ve ihtisasa taalluk eden durumlarda bilirkişilerin bilgisine müracaat edebilir.
 
Madde 17: 10. Madde 4. Bendi iptal edildiğinden bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 18: 10. Madde 4. Bendi iptal edildiğinden bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.
 
 
 
 
BÖLÜM 6:
 
HESAP DÖNEMİ VE BÜTÇE:
Madde 19: 
Vakfın hesap dönemi takvim yılı olup1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık' ta sona erer. Vakfın yıllık bütçesi, bütçe yönetmeliği ile gelir-gider ve kadro cetvellerinden oluşur. Bütçe Yönetmeliğinde, öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider harcamaya ilişkin belge düzeni, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.
 
VAKFIN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ:
Madde 20: 
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar mütevelli heyetçe tespit edilecek, aynı veya yakın amaçlı bir vakfa devredilecektir.
Vakfın sona ermesi ancak Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ile Mütevelli Heyet üye tam sayısının üç de ikisinin (2/3) onayı ve Mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.
 
VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN TEŞEKKÜLÜ:
Madde 21: Vakıf mütevelli heyeti, bu vakfın senedinin sonunda adı ve soyadları yazılı kurucular ile daha sonra vakıf üyeliğinde mütevelli heyeti kararıyla mütevelli heyeti üyeliğine alınanlardan müteşekkildir.
 
Madde 22: Vakfın kurucularının ad, soyadı ve adresleri
 
 
FARUKİYE İLİM ARAŞTIRMA YAYMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI KURUCU ÜYELERİNİN İSİM VE ADRESLERİ:
 
1. ABDULLAH ÇETİN FARUKİ – Koçak Sokak No: 48 – Siteler – ANKARA
2. MAŞUK AYDIN – Pınarbaşı Mah. Asya Sok. Birlik Apt. No: 9/7 K.ören- ANKARA
3. BAHRİ ŞAHİN – Eleşkirt Sok. No: 23/4 K.ören/ANKARA
4.FEHMİ ÇETİNKAYA – Yağız Sok. No: 20 Sitler-ANKARA
5.İSMAİL ALAN – Yahşihan Emirler Mah. 80 Kırıkkale
6.HALİT YILMAZ – Taştop Sok. No: 60 Siteler-ANKARA
7.ORHAN AKINCI – Taştop Sokak No: 56 Siteler-ANKARA
 
RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 23: 
Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun talebi veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az üçte birinin yazılı teklifi, Mütevelli Heyeti üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) kabulü ve Mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.