Vakıf Tüzüğü / Fiav

FARUKİYE
Zahiri ve Batini İlimler Araştırma, Yayma ve Yardımlaşma Vakfı Senedi

T.C.
RESMİ GAZETE

Başkanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920 7 Mart 1994
Sayı: 21870

7 Mart 1994 – Sayı: 21870 Resmi Gazete Sayfa 58

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Vakfın Adı: Farukiye İlim Araştırma Yayma ve Yardımlaşma V.
Vakfedenler: Abdullah Çetin Faruki, Maşuk Aydın, Bahri Şahin, Fehmi Çetinkaya, İsmail Alan, Halit Yılmaz, Orhan Akıncı
Vakfın İkametgahı: Ankara
Vakfın Tescil Kararını Veren Mahkemeni Adı Karar Tarihi ve Nosu: Ankara Asliye 8. Hukuk Mahkemesinin 17/12/1993 gün, Esas 1993/371, Karar 1993/847 sayılı kararı
Vakfın Amacı: Zahiri ve batini ilimler üzerinde çalışmak gelişmelerdeki katkı sağlama ve fertlerin bundan faydalanabilmesi için kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda çalışmalar yapmaktır.
Vakfın Malvarlığı: Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Köyiçi mevkiinde bulunan 3.117 ada, 5 parselde kayıtlı 267 m2 yüzölçümlü ev ve arsa vasfındaki gayrimenkul
Vakfın Organları: Vakıf Mütevelli Heyeti, Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf Denetleme Kurulu, Vakıf Haysiyet Kurulu
Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilân olunur.
4874/1-1

BÖLÜM 1:

KURULUŞ – VAKFIN ADI VE MERKEZİ:
Madde 1: Bu vakıf senedinin sonunda isimleri yazılı şahıslar, Türk Medeni Kanunun 73 ve Müteakip maddeleri hükümlerine göre tesis senedinde yazılı amaçları tahakkuk ettirmek üzere “Farukiye İlim Araştırma Yayma ve Yardımlaşma Vakfı” adı ile bir vakıf kurmuşlardır.

Madde 2: Vakfın Merkezi Ankara’dadır. Mütevelli heyet istediği yerde merkeze bağlı olarak yetkili makamların izni alınmak şartı ile şubeler, temsilcilikler açar, vakfın geçici adresi, “Şenlik Mahallesi Sevimli Sokak No: 8/20 Keçiören/ANKARA’dır.

VAKFIN AMACI:
MADDE 3: Zahiri ve batini ilimler üzerinde çalışmak gelişmelerdeki katkı sağlama ve fertlerin bundan faydalanabilmesi için kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda çalışmalar yapmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:
MADDE 4: Vakıf amacını gerçekleştirmek üzere şu faaliyetleri yapar.
a) Fertlerin, dini ve modern ilimlerdeki çalışmalarını desteklemek amacı ile kurslar, geziler, yarışmalar ve sportif faaliyetler düzenler.
b) İlmi, kültür, sanat, edebiyat, dini ve sportif amaçlı konferans, seminer, açık oturum, panel kongre, sempozyum vb. ilmi toplantılar tertip eder. Bu tür toplantıları düzenleyenlere finans sağlar, Ayrıca bu sahalarda yapılacak ilmi toplantılara katılır.
c) Amacına uygun her sahada insanları bilinçlendirmek üzere her türlü basın ve yayın organları ile çalışır gerekirse vakıf adına gazete, dergi, mecmua radyo TV gibi yayın organları kurar ve geliştirir.
d) Zahiri ve batini tüm ilimler üzerinde her türlü yayınları tekmil ve tercüme ettirir. Yayınları ve dağıtımını yapar. İlim araştırma merkezleri kütüphaneler matbaalar ve yayınevleri kurur. Yapılan hizmetleri yaygınlaştırmak için yetkili makamların izni ile tüm yurtta ve yurt dışında temsilcilikler açar.
e) Yasal izinler dâhilinde amacını gerçekleştirmek üzere diğer ilmi kuruluşlar, sportif kurumlar, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kuruluşlar ile işbirliği yapar.

f) amacına uygun konularda eğitim verebilen, Fakülte, Yüksek Okul, İlk ve Orta Okul seviyesinde okullar açar. Buralarda okuyan öğrencilere kurslar, yurtlar, açar. Bunları işletir veya kiraya verir.
g) Vakfın amacına uygun konularda eğitim gören yardıma muhtaç talebelere burs verir. Bunlara yurt bulur.
h) Tüm dünyada yardıma muhtaç insanlara insanlık vazifelerini yerine getirmek amacı ile imkânları nispetinde yardım gönderir. Muhtaç insanlara, doğum, ölüm hastalık ve her türlü ihtiyaçlarında katkı sağlar.
i) Sportif, Sosyal, Dini, Ekonomik ve Kültürel alanlarda ilim Adamı yetişmesi ve uzmanlaşmak için ihtisas konuları kursları ve dil kursları açar. Yurt içi ve yurtdışında ilmi araştırma ve incelemeler yaptırır. Seyahatler düzenler.
j) Vakfa yapılacak her türlü aynı nakdi ve şartlı yardım ve bağışları kabul eder. Amaçlarına uygun şekilde değerlendirir. Bunlar için ayrı ayrı hesaplar açabilir.
I) Vakfa gerekli olan gayrimenkulleri ve otomobilleri alır, satar veya kiraya verebilir. Bunun yanında lüzumu halinde, vakfı amacına uygun sahalarda hizmet veren diğer kurum ve kuruluşlara da ücretli veya ücretsiz tahsis edebilir.
m) Vakıf tescil aşamasında tescilini engelleyecek herhangi bir kurum vuku bulunduğunda mal varlığı vakfeden kişilere iade edebilir. Hiçi bir satış kurum ve kuruluşlara devredilemez.

BÖLÜM 3:

VAKFIN GELİRLERİ:
Madde 5: Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Üye Aidatları
b) Yurt içinden ve yurt dışından yapılan her türlü ayni, nakdi yardımlar ve vasiyetler.
c) Dördüncü madde, j), k), ı)’de belirtilen faaliyetlerden elde edilen gelirler.
d) Her türlü basın, yayın faaliyetlerdin sağlanan gelirler.

VAKFIN MAL VARLIĞI:
Madde 6: Vakfın mal varlığı kurucu üyelerden İSMAİL ALAN’ın

Tahsis ettiği Kırıkkale, Yahşihan İlçesindeki, Köyiçi mevkiinde kain ve tapunun, 3.117 ada 5 parsel numarasında kayıtlı, 267 m2 miktarlı ev ve arsa vasfındaki 350.000.000 TL değerindeki gayrimenkuldür.

BÖLÜM 4:

VAKFA ÜYELİK:
Madde 7: Bu vakıf senedinin tescilinden sonra üye olmak isteyen kişiler, kurucu üyelerden veya daha önce vakfa üye olmuş kimselerden iki kişinin tasvibini içeren bir dilekçe ile yönetim kuruluna müracaat ederler Yönetim Kurulunun kararı ile üyeliğe kabul ve reddedebilirler. Üyeliği ret edilenler kurucu üyeler nezdinde itiraz hakkına sahiptirler. Kurucu üyelerin vereceği karar kesindir.

Madde 8: Üyelerin ne kadar aidat ödeyeceği vakıf Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Vakıftan isteği ile ayrılan veya üyeliğine son verilen kimselerin ödedikleri aidatları kendilerine iade edilmez ve bu kişiler vakıftan hiçbir hak ve talep edemezler.

ÜYELİĞİN SON BULMASI:
MADDE 9: Vakfın amacına aykırı hareket edenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılmaya itiraz halinde mütevelli heyetinin vereceği karar kesindir. Üyeler istifa ederek kendi isteği ile üyelikten ayrılabilirler.

BÖLÜM 5:

VAKFIN ORGANLARI:
Madde 10: Vakfın organları;
1. Vakıf Mütevelli Heyeti;
2. Vakıf Yönetim Kurulu;
3. Vakıf Denetleme Kurulu;
4. Vakıf Haysiyet Kurulundan ibarettir.

MÜTEVELLİ TAPLANTI HEYETİ ZAMAN VE USÜLLERİ

Maddi 11. Vakıf Mütevelli Heyet toplantısı;

1- Mütevelli Heyet Üyeleri;
2- Yönetim Kurul Üyeleri;
3- Denetleme Kurulu Üyeleri;
4- Haysiyet Kurulu Üyeleri;
5- Vakıf Üyeliğine kabul edilenlerin iştiraki ile yapılır.

Mütevelli Heyet Toplantısı 2 yılda bir yapılır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa 10 gün sonra nisap aramaksızın toplantı yapılır. Olağan üstü mütevelli heyet toplantısı mütevelli heyetten yönetim kurulunun veya denetleme kurulunun talebi ile yapılır. Gündem önceden tespit edilir. Gündemde hiçbir değişiklik yapılamaz. Olağanüstü toplantı nispi salt çoğunluktur. Mütevelli heyet toplantısı için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar divan kâtibi seçilir. Divanda görev alacakların vakıf üyesi olması şarttır.

MÜTEVELLİ HEYETİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:
Madde 12: Vakıf Mütevelli Heyetinin vazife ve salahiyetleri şunlardır;
a) Vakfın bütçesi ile her türlü hesapların tetkik etmek, faaliyet ve denetim raporların inceleyerek karar bağlamak.
b) Vakıf Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu ve haysiyet kurulunu seçmek,
c) Yönetim Kurulunca tayin edeline şubeler, temsilcilikler, bürolar ve çalışma birimleri onaylamak,
d) Yönetim Kurulunca tayin edilen personelin tayinlerini onaylamak veya azletmek, ücretlerini tayin ve tespit etmek.
e) Vakfa ait veya vakfa intikal edecek menkul ve gayrimenkuller üzerinde Yönetim Kurulunda yapılan her türlü muameleleri denetlemek.
f) Lüzum halinde vakıf senedinin tadiline veya vakfın feshine karar vermek.
g) Vakfa resen üye kabul etmek veya çıkarmak. Üyeliğe kabulü onaylamak veya redd etmek, üyelikten çıkarılanların itirazını karara bağlamak.
h) Vakfın çalışma ve gelişme programlarını incelemek kabul değiştirmeye veya ret etmeye,
i) Mütevelli heyetinden ayrılanların yerine vakıf üyelerinden uygun olanları mütevelli heyeti üyeliğine geçmek.
j) Yönetim Kurulunun getireceği teklifleri görüşüp karara bağlamak.

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE ÇALIŞMA ŞEKİL:

Madde 13: Yönetim Kurulu, iki sene müddetle, mütevelli heyetince seçilmiş 5 Asil, 2 Yedek Üyeden teşekkül eder. Seçimden sonra hafta içerisinde toplanarak aralarından birini Başkan, birini Başkan Yardımcısı birini Genel Sekreter seçerler.
Yönetim Kurulu en az bir defa toplanır. Başkanın veya üyelerden ikisinin isteği üzerene de belirlenen gönlerde toplanır. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve karar alır.

YÖNETİM KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:
Madde 14: Yönetim Kurulunun vazife ve salahiyetleri şunlardır;
a) Vakfın mallarını korumak, gelirlerini artırmak vakıf ile ilgili her türlü muameleleri yürütme, icap eden harcamalarda bulunma.
b) Üye aidatlarının miktarların tespit etme, yapılacak işlerde gerek görüldüğü takdirde yolluk ve yevmiyeleri tespit etmek.
c) Vakfın senelik bütçesini, çalışma programını ve çalışma raporunu hazırlayıp mütevelli heyet sunmak.
d) Mütevelli heyetin tanzim ettiği talimat ve yönetmelikleri uygulamak,
e) Mütevelli heyeti toplantıya çağırmak.
f) Vakıf defterlerin usulüne uygun olarak tutar.
g) Vakıf adına her türlü sözleşmelerde bulunmak. Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile menkul ve gayrimenkullerin üzerinde vakfın gayesine uygun her türlü tasarrufi muameleleri vakıf adına, yürütme, salahiyetli olanları tayin etmek.
h) Mütevelli heyetin onayına sunmak şartı ile, vakfın gelirlerinin artırılması masadıyla gayri menkul almak ve satmak, inşa etmek mevcutları kiraya vermek. Devlete veya şirketlere ait hisse senetlerini satmak ve almak. Tapu ve resmi dairelerde gerekli münasebetleri yürütmek.
i) Vakfın amacına uygun olarak şartlı bağış, vasiyet ve ölüme bağlı vasiyetleri kabul etmek ve bunlarla ilgili muameleleri yürütmek.
j) Vakfın amacının tahakkuku yolunda çalışma birimleri kurmak. Temsilciler tayin etmek. Bunlarla ilgili çeşitli talimat ve yönetmelikleri hazırlayıp mütevelli heyete sunmak.

DENETLEME KURULU SEÇİMİ, VAZİFE VE SELAHİYETLERİ
Madde 15: Denetleme Kurulu İki (2) sene müddetle mütevelli heyetçe seçilen 3 Asıl, 2 Yedek Üyelerden oluşur. İlik hafta içinde toplanır. Aralarında birini başkan seçer.

Madde 16: Denetleme Kurulunun vazife salahiyetleri şunlardır;
a) Vakfın her türlü muamele ve muhasebesini kontrol etmek. Her takvim yılı için bir rapor hazırlamak. Ayrıca mütevelli heyete sunulmak üzere vazife dönemine ait denetleme raporu hazırlamak.
b) Gerekli gördüğü takdirde mütevelli heyeti toplantıya çağırmak.
c) Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde ve ihtisasa taalluk eden durumlarda bilirkişilerin bilgisine müracaat edebilir.

HAYSİYET KURULU SEÇİMİ, VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:
Madde 17: haysiyet kurulu iki (2) sene mütevelli heyetçe seçilen 3 asıl, 2 Yedek Üyeden oluşur. İlk hafta içinde bir başkan seçerler.

Madde 18: Haysiyet Kurulunun vazife ve salahiyetleri şunlardır;
a) Vakfın amacına ve prensiplerine uymayan üyelerin durumlarını inceleyip, karar bağlar ve bu kararla ilgili raporu mütevelli heyetin onayına sunar.

BÖLÜM 6:

HESAP DÖNEMİ:
Madde 19: Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 20: Vakfın herhangi bir sebeple feshi ancak mütevelli heyet toplantısına iştirak eden üyelerini 3/4' ünün kararıyla olur. Vakfın feshi veya infisahı halinde gerekli işlemleri Yönetim Kurulu ile ilgili kanuni mercilerce, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınarak aynı veya yakın amaçlı bir vakfa devredilecektir.

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN TEŞEKKÜLÜ:
Madde 21: Vakıf mütevelli heyeti, bu vakfın senedinin sonunda adı ve soyadları yazılı kurucular ile daha sonra vakıf üyeliğinde mütevelli heyeti kararıyla mütevelli heyeti üyeliğine alınanlardan müteşekkildir.

Madde 22: Vakfın kurucularının ad, soyadı ve adresleri

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
Geçici Madde 1: Vakfın tescilini Müteakip 6 ay içerisinde yapılacak il mütevelli heyet toplantısına kadar faaliyette bulunmak üzere aşağıda unvan ve adları yazılı kimseler geçici yönetim kuruludur.

Başkan: Orhan Akıncı
Başkan Yardımcılısı: Bahri Şahin
Genel Sekreter: Maşuk Aydın
Üye: Fehmi Çetinkaya
Üye: Halit Yılmaz

Geçici Madde 2: Bu vakfın tescili için gerekli her türlü işlemleri yapma üzere kuruculardan MAŞUK AYDIN yetkili kılınmıştır.


FARUKİYE İLİM ARAŞTIRMA YAYMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI KURUCU ÜYELERİNİN İSİM VE ADRESLERİ:

1. ABDULLAH ÇETİN FARUKİ – Koçak Sokak No: 48 – Siteler – ANKARA
2. MAŞUK AYDIN – Pınarbaşı Mah. Asya Sok. Birlik Apt. No: 9/7 K.ören- ANKARA
3. BAHRİ ŞAHİN – Eleşkirt Sok. No: 23/4 K.ören/ANKARA
4.FEHMİ ÇETİNKAYA – Yağız Sok. No: 20 Sitler-ANKARA
5.İSMAİL ALAN – Yahşihan Emirler Mah. 80 Kırıkkale
6.HALİT YILMAZ – Taştop Sok. No: 60 Siteler-ANKARA
7.ORHAN AKINCI – Taştop Sokak No: 56 Siteler-ANKARA