Fıkhi RisalelerBu eser; Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.) Hazretleri'nin farklı zamanlarda ortaya atılarak islamî inanç ve ahlak üzerinde olumsuz tesirler bırakılmak istenen konularda yazmış olduğu risalelerden oluşmaktadır.
Risaleler yazıldıkları ilk dönemden itibaren çok büyük bir hizmet vesilesi olmuş, tartışmaların daha seviyeli ve ilmi bir şekilde cereyan etmesinde önemli bir rol üstlenmiştir.
Eser, Namaz risalesi, Cum'a Namazı ve Zuhr-i Âhir Namazı Meselesi, Rü'yet-i Hilâl İle Ramazan'a Başlamak, Üç aylar ve Faziletleri, Hacc'ın Esrarı, İslam'da Biat, Cihat Risalesi ve Kur'an Mucizesi adlı risalelerden oluşmaktadır.
Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.) Hazretleri, günümüzde tartışılan meseleleri, bir tasavvuf erbabı olarak, Kur'ân ve Sünnet ışığında; ehl-i sünnet ulemâsının da re'y ve anlayışlarıyla büyük bir titizlik ve vukufiyetle ele almıştır.
Eser, XX. Yüzyılın fikir tarihini kaleme alacak olanlar için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.