Başkanlarımız / Vakıf Yönetimi

Onursal Başkanımız (Abdullah Fârûkî el-Müceddidî (k.s.))

1936 (Hicrî 1356) yılında dünyaya gelen Abdullah Fârûkî el-Müceddidî (k.s.) Hazretleri, Hz. Ömerü'l-Fârûk (r.a.) soyundan gelmektedir. Aslen Siirt'in Varkanıs (Kasımlı) köyünden olan Hocaefendi, Şeyh Fethullah Varkanısî (k.s.)'nin akrabalarındandır.
Üç kardeşi olan Abdullah Fârûkî el-Müceddidî (k.s.) hazretlerinin çocukluk yılları Siirt'ten Bitlis'e göçle başlamaktadır. İlköğrenimini Bitlis'te tamamlayan Hocaefendi, 1954 yılında Muş'a, 1962 yılında da Malatya'ya hicret etmişlerdir.
1963 yılında muhterem babaları vefat ettikten sonra kendisini bütün varlığı ve benliği ile İslâm dînini anlamaya ve yaşamaya adamış, bu esnada dört mezhebden müctehid Allâme Şeyh Muhammed Hazîn (k.s)'in oğlu ve manevî yolunun varisi Ârif-i Billâh Şeyh Alâaddîn Fersâfî (k.s.) Hazretleri'ne intisâb etmiştir. Tasavvuf yolunun ilim ve irfanını bu mübarek zâttan kana kana içen Hocaefendi (k.s.) Ârif-i Billâh Şeyh Alâaddîn Fersâfî (k.s.) Hazretleri'nin dâr-ı bekâya irtihalinden sonra yolunun varisi olarak Malatya’da ilim ve irfan ocağını kurmuş, 63 yaşında Hakk’ın Rahmetine kavuşana dek kutlu sofrasını hak sevdalılarına açık tutmuştur.
Bir gönül insanı Abdullah Fârûkî el-Müceddidî (k.s.) Hazretleri’nin, din-i mübin-i İslâm’a hizmetlerinden birisi de 7 Mart 1994’te büyük bir aşkla kurduğu ve vefatına kadar başkanlığını sürdürdüğü kısa adı FİAV olan Fârûkiye İlim Araştırma Yayma ve Yardımlaşma Vakfı’dır.
Abdullah Fârûkî el-Müceddidî (k.s.) Hazretleri, Farukiye Vakfı aracılığıyla, ismi ile de müsemma olduğu üzere, İslamî ilimlerin, dinin aslî ehl-i sünnet kaynaklarından tedris ve talimine katkı sağlamak, peygamberî inanç ve ahlâkı yaygınlaşması için hizmet projeleri üretmek, bu projeleri hayata geçirmek, yayın organlarıyla sahih İslâm anlayış ve ilimlerini herkesime ulaştırmaya gayret etmek, özlenen bir nesil, gençlik için öğrencilere yönelik eğitim hizmetleriyle meşgul olmak, Hz. Pîr Abdulkadir Geylânî (k.s.) gibi nice mâna önderini halkımıza tanıtmak, Radyo ve TV’de İslam akidesi, tasavvufî düsturlar, incelikler ve istikamet içerikli programlar tertip etmek gibi birçok kutlu hizmete öncülük etmişlerdir.
Rahmetli Üstadımız, vakfı kurma gayelerini ve duygularını vakfın kuruluş programında şu kelimelerle ifade etmiştir:
“Hamdolsun Vakfımızı kurduk Böylece yaptığımız çalışmaları daha geniş bir alana taşımak, insanlara daha fazla hizmet etmek, vakıf çatısı altında yurtlar, ilim müesseseleri açıp insanlarımızı zâhirî ve bâtınî ilimler alanında eğitmek istiyoruz. Amacımız Allah'ın rızasını kazanmaktır Bu sebeple böyle bir vakıf kurduk ”
"Dünyanın imarında sağlıklı bir yol tutabilmek için de, Batınî ilimlere sahip, ilm-i ledünne aşina, nefsini tezkiye etmiş insanların yönlendirmesine ihtiyaç vardır. Vakfın bir amacı da Kur'ân’ın beyanı ile, Cenâb-ı Hakk'ın kendisine halife kılmak istediği insanı, hayvanlardan aşağı seviyeden eşref-i mahlukat seviyesine yükseltmektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bir rahmet ve cihad peygamberidir. Bu sebeple Tebük gazasından dönüşte; "Küçük cihaddan büyük cihada yani nefsle savaşa döndük." buyurarak ashabını nefs tezkiyesine teşvik etmiştir.”
63 yıllık ömrünü bir Peygamber sevdalısı olarak itmam eden günümüzün büyük ilim irfan abidelerinden Abdullah Fârûkî el-Müceddidî (k.s.) Hazretleri kısa adı FİAV olan Farukiye Vakfı bünyesinde vefatına kadar aralıksız olarak Özlenen Rehber Dergisinde Başyazarlık yapmış, makale, sohbet ve tefsirleri yayınlanmış yine Farukiye Vakfı Yayınlarından “Zahirî ve Bâtınî Edebler (1996)” “Evrâd-ı Şerîfe-i Fârûkiyye (1996)” “Salavât-ı Şerîfe-i Fârûkiyye (1997)” “İslâm'da Zikir ve Rabıta (1997)” “Fıkhî Risaleler (1997)” “Ehl-i Beyt ve On İki İmamlar (1999)” adlı güzide eserleri yayınlanmıştır.
11 Aralık 1999’da rahmet-i Rahmân’a eren Hocaefendi (k.s.), Ankara Zülfadıl kabristanlığındaki istirahatgâhında medfun olup, kabr-i şerifleri ziyarete açıktır. Yönetim Kurulu Başkanımız (Sayın Muzaffer Yalçın Hocaefendi)

Muzaffer Yalçın Hocaefendi 1966 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Lise tahsilini Kırıkkale İmam-Hatip Lisesinde, İlahiyat Fakültesini Konya Selçuk Üniversitesi’nde tamamlayan Hocaefendi, önce Rize’de daha sonra da Çorum'un Sungurlu ilçesinde, İmam-Hatip Lisesi ve çeşitli okullarda on dört yıl öğretmen olarak hizmet etti. 2006 yılında bu görevinden ayrılıp, 1994 Yılında Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.) tarafından kurulan, Farukiye Zahirî ve Batınî İlimleri Araştırma Yayma ve Yardımlaşma Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Hocaefendi, eğitim ve hizmet tecrübesini, İslâmi ilimlerin neşv-ü nemâ bulması ve yardımlaşmaya gönül vermiş bu vakfın aracılığıyla taçlandırmıştır.
Hocaefendi;
İslâmî ilimlere, okumaya yetenekli öğrencilere yurt içi ve yurt dışında eğitim, barınak ve burs imkanı sağlama,
Eğitimine destek verilen öğrencilerin, güzel ahlaklı ve erdemli birer insan olup toplumumuza kazandırılabilmeleri için özel ders, sohbet programları ve seminerler düzenleme,
Yardıma muhtaç öğrenci ve ailelere yıl içinde, özellikle de Ramazan ve Kurban Bayramı aylarında destek olma,
Ortak amaç ve hizmetleri hedef edinmiş kuruluş ve derneklerle, ilmi, sosyal, kültürel ve ahlâkî değerlerin korunmasına yönelik yurt içi ve yurt dışında anma programları, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenleme gibi başlıca hizmetleri yürüterek halen aylık olarak yayınlanan Özlenen Rehber ilim, kültür, fikir ve ahlâk dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği görevi yanı sıra Başyazar olarak ilmî-tasavvufî içerikli makaleler ve sohbetler hazırlamaktadır. İslami ilimlere dair birçok telif ve tercüme eserin Türkçemize kazandırılmasına da öncülük etmektedir.
Tasavvuf ilmini Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.) hazretlerinin irşadından talim eden Hocaefendi, en ziyade önemsediği hizmet alanı olarak eğitimi öncelemektedir. Bu gayeye matuf olarak, geçen zaman içerisinde kaybolmaya yüz tutmuş, üzeri küllenmiş İslâmî inanç, ahlak ve yaşantının toplumumuzda yeniden inşası için haftalık sohbetler tertip etmektedir.
Evli ve üç çocuk babası olan Hocaefendi, Ankara’da ikamet etmektedir.